Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Uchwały Senatu > rok 2012


Uchwała Senatu Nr 90 /2012 z dnia 15.11.2012r.w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Uchwała Nr 90 /2012
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
z dnia 15.11.2012r.
w sprawie:   przyjęcia porządku obrad
Na podstawie  § 26 ust.2 Statutu PWSIiP , uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się porządek obrad Senatu PWSIiP w Łomży w dniu 15.11.2012r., o następującej treści:

§ 2
1.    Przyjęcie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Senatu z dnia 11 października 2012 r.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do ustalenia wyników głosowania.
4.    Podjęcie uchwał w sprawie utworzenia kierunku Fizjoterapia - referuje dr Barbara Jankowiak, Dyrektor Instytutu Medycznego.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu praktyk zawodowych na kierunku fizjoterapia dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku 2013/2014 – referuje dr Barbara Jankowiak, Dyrektor Instytutu Medycznego.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programów kształcenia kierunku Fizjoterapia - referuje dr Barbara Jankowiak, Dyrektor Instytutu Medycznego.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku 2012/2013 – referuje dr Barbara Jankowiak, Dyrektor Instytutu Medycznego.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu praktyk zawodowych na kierunku kosmetologia dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku 2012/2013 – referuje dr Barbara Jankowiak, Dyrektor Instytutu Medycznego.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu praktyk zawodowych na kierunku dietetyka dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku 2012/2013 – referuje dr Barbara Jankowiak, Dyrektor Instytutu Medycznego.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu dofinansowania zadań związanych
z kształceniem studentów niepełnosprawnych – referuje mgr Natalia Cholewicka, Kierownik Działu Spraw Studenckich.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 71/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
w zakresie określenia kompetencji Senackiej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Raportu Samooceny kierunku Automatyka
i Robotyka – referuje przedstawiciel Instytutu Informatyki i Automatyki.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych referuje Rektor PWSIiP dr hab.Robert Charmas.
14.    Podjęcie uchwał w sprawie zmian uchwał podjętych w dniu 28.06.2012 r. od numeru 50 do 61dotyczących przyjęcia programów kształcenia kierunków w PWSIiP.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do planu rzeczowo-finansowego na rok 2012 – referuje mgr Elwira Milewska, Kwestor PWSIiP.
16.    Podjecie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok 2012 – referuje mgr Elwira Milewska, Kwestor PWSIiP.
17.    Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie dodatkowych środków pochodzących z funduszów unijnych na zwiększenie wynagrodzeń dotyczy projektów : - "Zostań inżynierem-kierunki zamawiane w PWSIP" w Łomży Poddziałanie 4.1.2 PO KL - "Wspieramy praktyków-współpraca nauka-biznes" 1/POKL/8.2.1/12 - – referuje mgr Elwira Milewska, Kwestor PWSIiP.
18.    Sprawy różne.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym w stosunku głosów:
za ……………………….………..
przeciw …………………….….
wstrzymało się …………….                                                                                        Przewodniczący Senatu
 

 
Załączniki:
  1.  USP90.pdf
Wytworzył:  Senat

Dokument z dnia:2012-12-15

Opublikował: Stanisław Mikielski

Publikacja z dnia: 2013-01-19 11:17:29

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 1444


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3