Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2012


Zarządzenie Rektora nr 68/2012 z dnia 11.10.2012 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w Instytucie Wychowania Fizycznego PWSIiP w Łomży

Zarządzenie nr 68/12
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
z dnia 11 października 2012 r.

w sprawie:  powołania Komisji Konkursowej w instytucie Wychowania Fizycznego PWSIiP w Łomży

Na podstawie § 60 ust. 5 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zarządzam co następuje:  

§ 1
Powołuję Komisję Konkursową w Instytucie Wychowania Fizycznego PWSIiP w Łomży w celu przeprowadzenia konkursów otwartych na stanowiska nauczycieli akademickich w składzie:
1. dr Tomasz Niźnikowski – przewodniczący Komisji Konkursowej,
2. dr Dariusz Surowik – członek Komisji Konkursowej,
3. dr Krystyna Leszczewska – członek  Komisji Konkursowej.

§ 2
Rektor może zaprosić do udziału w pracach komisji specjalistę z zakresu danej dyscypliny naukowej, jako dodatkowego członka Komisji Konkursowej.

§ 3
Członek Komisji Konkursowej, po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami konkursowymi, ma obowiązek wycofać się z prac komisji, których przedmiotem jest stanowisko, o które ubiega się osoba będąca małżonkiem, krewnym albo powinowatym drugiego stopnia włącznie tego członka Komisji. Członek Komisji ma również obowiązek wycofać się z prac Komisji, jeśli pozostaje wobec kandydata w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka Komisji.

§ 4
Do zadań Komisji Konkursowej należy:
a) opracowanie w porozumieniu z Rektorem treści ogłoszenia o konkursie,
b) ocena dokumentów złożonych prze kandydatów pod względem formalnym (wyłącznie oferty, które wpłynęły w terminie określonym w ogłoszeniu),
c) ocena poszczególnych kandydatów pod względem merytorycznym.

§ 5
1. Wynikiem prac Komisji jest ranking kandydatów.
2. Jeżeli kandydat, który uzyskał najwyższą lokatę na liście rankingowej opracowanej przez Komisję nie podpisał umowy o pracę, rektor może podjąć decyzję o zawarciu umowy o pracę z kolejnym kandydatem z rankingu utworzonego prze Komisję Konkursową.

§ 6
Prace Komisji Konkursowej kończą się podpisaniem protokołu z przebiegu postępowania konkursowego, który jest przekazywany Rektorowi.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Rektor
(-) dr hab. Robert Charmas, prof. PWSIiP

 

Załączniki:
  1.  Zarz_Rekt_68_12.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2012-10-11

Opublikował: Ewa Zawłocka

Publikacja z dnia: 2013-01-29 13:53:58

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 692


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3