Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2016


Zarządzenie Rektora Nr 42/2016 w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne wnoszone przez cudzoziemców

Na podstawie art. 43 ust. 4 pkt. 2 i art. 99 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz §17 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. nr 190, poz. 1406 z późn. zm.) ustalam następujące wysokości opłat za studia dotyczące roku akademickiego 2016/2017:

§ 1
Wysokość opłat za postępowanie rekrutacyjne (wpisowe) wynosi 90,- euro.

§ 2
Wysokość opłat za zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla naboru na rok akademicki 2016/2017 określona jest w euro i wynosi za semestr:
1. Informatyka I stopnia                                        2 200,-   
2. Informatyka II stopnia                            3 500,-
3. Zarządzanie                                                            2 000,-   
4. Administracja I stopnia                                        2 000,-
5. Administracja II stopnia                        2 000,-
6. Praca socjalna                                                  2 000,-   
7. Pielęgniarstwo I stopnia                        3 150,-
8. Pielęgniarstwo  II stopnia                           2 400,-
9. Kosmetologia                                                     2 000,-    
10. Technologia Żywności i Żywienie Człowieka                         2 300,-
11. Wychowanie Fizyczne                                     2 150,-    
12. Automatyka i Robotyka                                      2 500,-    
13. Filologia:
specjalność filologia angielska z technologią informacyjną         2 000,-
14. Dietetyka                                                            2 500,-
15. Fizjoterapia                                2 000,-

§ 3
Opłaty, o których mowa w § 2, wnoszone są na rachunek bankowy Uczelni. Opłaty za odbywanie studiów są wnoszone za semestr, nie później niż do dnia rozpoczęcia zajęć zgodnie z programem studiów.
   
§ 4
Pozostałe opłaty związane z kształceniem na studiach określone zostały w § 1,4,5 Zarządzenia Rektora Nr  41/16 z  dnia  23.06.2016 r.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23.06.2016r.   

Rektor                                                                                      
(-) dr hab. Robert Charmas, prof. PWSIiP

Załączniki:
  1.  Zarz_Nr_42_16.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2016-06-23

Opublikował: Sandra Chrostowska

Publikacja z dnia: 2016-07-01 12:05:34

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 2456


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3