Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2016


Zarządzenie Rektora Nr 45/2016 w sprawie: powołania komisji przetargowej

Na podstawie § 15 ust. 2 pkt 1 oraz § 31 ust. 5 Regulaminu organizacyjnego PWSIP, zgodnie z art. 19 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu audio video w składzie:

Przewodniczący komisji – Tomasz Skrodzki
Członek komisji -  Krzysztof Polkowski
Sekretarz komisji – Edyta Michalak - Andruszkiewicz

§ 2

Zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określony został w „Regulaminie komisji przetargowej”, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 70/10 z dnia 28.12.2010 r. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

§ 3

Komisja powołana jest na czas przeprowadzenia ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21.07.2016 r.

Rektor
(-) dr hab. Robert Charmas, prof. PWSIiP

Załączniki:
  1.  zarzR45-16.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2016-07-21

Opublikował: Tomasz Skrodzki

Publikacja z dnia: 2016-09-15 08:18:43

Wersja dokumentu: 2

Ilość wyświetleń: 719


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3