Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2019


Zarządzenie Nr 72/2019 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzania konkursów otwartych dotyczących zatrudnienia nauczycieli akademickich w Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych w zakresie dyscyplin naukowych literaturoznawstwo oraz językoznawstwo.


Na podstawie § 74 ust. 4, 5 i 6 Statutu  Państwowej  Wyższej Szkoły Informatyki
i Przedsiębiorczości w Łomży, zarządzam co następuje:

§ 1
Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzania konkursów otwartych dotyczących zatrudnienia nauczycieli akademickich w Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych w zakresie dyscyplin naukowych: literaturoznawstwo oraz językoznawstwo, w składzie:
    1) dr Sylwia Jaskuła-Korporowicz – p.o. Dziekana, Przewodnicząca Komisji Konkursowej,
    2) dr Natalia Malenko – Członek Komisji Konkursowej,
    3) dr Izabela Sekścińska – Członek Komisji Konkursowej.
§ 2
Rektor może zaprosić do udziału w pracach komisji specjalistę z zakresu danej dyscypliny naukowej, jako dodatkowego członka Komisji Konkursowej.
§ 3
Członek Komisji Konkursowej, po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami konkursowymi, ma obowiązek wycofać się z prac Komisji, których przedmiotem jest stanowisko, o które ubiega się osoba będąca małżonkiem, krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie tego członka Komisji. Członek Komisji ma również obowiązek wycofać się z prac Komisji, jeśli pozostaje wobec kandydata                    w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka Komisji.


§ 4
Do zadań Komisji Konkursowej należy:
a) opracowanie w porozumieniu z Rektorem treści ogłoszenia o konkursie,
b) ocena pod względem formalnym dokumentów złożonych przez kandydatów (wyłącznie oferty, które wpłynęły w terminie określonym w ogłoszeniu),
c) ocena dorobku poszczególnych kandydatów pod względem merytorycznym.
§ 5
1. Wynikiem prac Komisji jest ranking kandydatów.
2. Jeżeli kandydat, który uzyskał najwyższą lokatę na liście rankingowej opracowanej przez Komisję nie podpisał umowy o pracę, Rektor może podjąć decyzję o zawarciu umowy o pracę z kolejnym kandydatem z rankingu utworzonego przez Komisję Konkursową.
§ 6
    Prace Komisji Konkursowej kończą się podpisaniem protokołu z przebiegu postępowania konkursowego, który jest przekazywany Rektorowi.
§ 7
Traci moc Zarządzenie Nr 39/18 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z dnia 26.04.2018r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzania konkursów otwartych dotyczących zatrudnienia nauczycieli akademickich na kierunku Filologia w Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych.
§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor
(-) dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP

Załączniki:
  1.  Zarz_Nr 72_19.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2019-07-29

Opublikował: Tomasz Skrodzki

Publikacja z dnia: 2019-08-12 16:01:30

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 138


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3