Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2020


Zarządzenie Nr 64/20 w sprawie: zmiany zarządzenia Rektora nr 67/18 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad archiwizowania dokumentacji dydaktycznej wytworzonej w procesie dydaktycznym

Na podstawie § 10 ust. 6 pkt 4 i pkt 14 w związku z § 11 ust. 1 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz § 21 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Studiów w Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zarządza się, co następuje:

§ 1
W zarządzeniu Rektora nr 67/18 z dnia 28.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad archiwizowania dokumentacji dydaktycznej wytworzonej w procesie dydaktycznym wprowadza się następujące zmiany:
1)    ust. 4 załącznika nr 1 do zarządzenia Rektora nr 67/18 z dnia 28.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad archiwizowania dokumentacji dydaktycznej wytworzonej w procesie dydaktycznym otrzymuje brzmienie:
„Prowadzący zajęcia ma obowiązek przekazania Koordynatorowi przedmiotu w terminie do 31 marca (semestr zimowy) oraz do 30 września (semestr letni) dokumentacji przeprowadzonych prac pisemnych realizowanych w trakcie danego semestru, zaliczeń i egzaminów oraz sylabusa do przedmiotu. Koordynator przedmiotu przekazuje pełną dokumentację właściwemu Kierownikowi Zakładu. Po zakończeniu roku akademickiego Kierownik Zakładu przekazuje zgromadzoną dokumentację do archiwum” ,
2)    ust. 5 pkt j załącznika nr 1 do zarządzenia Rektora nr 67/18 z dnia 28.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad archiwizowania dokumentacji dydaktycznej wytworzonej w procesie dydaktycznym otrzymuje brzmienie:
„informacją, że studenci osiągnęli założone efekty uczenia się zgodnie z sylabusem przedmiotu dołączonym do teczki”,
3)    zmienia się załącznik nr 1 do zasad archiwizowania dokumentacji dydaktycznej wytworzonej
w procesie dydaktycznym w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP

Załączniki:
  1.  Zarz_Nr_64_20.pdf
  2.  EGZAMIN USTNY KARTA.doc
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2020-06-24

Opublikował: Sandra Chrostowska

Publikacja z dnia: 2020-06-26 13:18:16

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 78


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3