Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Wybory > WYBORY DO SENATU 2020-2024


Uchwała Komisji Wyborczej Nr 19/2020 w sprawie: ustalenia i ogłoszenia listy kandydatów w wyborach do Senatu PWSIiP w Łomży na kadencję 2020-2024

Działając na podstawie  § 9 ust. 7-8 Regulaminu wyborczego PWSIiP w Łomży oraz § 1 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Uczelniana Komisja Wyborcza PWSIiP w Łomży uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się następujące listy kandydatów w wyborach do Senatu PWSIiP w Łomży na kadencję 2020 – 2024:

1/ przedstawiciele nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora:
1.    dr hab. Sylwia Jaskuła-Korporowicz, prof. PWSIiP
2.    dr Dariusz Perło
3.    dr Tadeusz Kowalewski
4.    dr Natalia Malenko

2/ przedstawiciele nauczycieli akademickich Wydziału Informatyki i Nauk o Żywności, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora:

1.    dr inż. Aneta Anna Wiktorzak
2.    dr inż. Tomasz Kuźmierowski
3.    dr inż. Grzegorz Rubin

3/ przedstawiciele nauczycieli akademickich Wydziału Nauk o Zdrowiu, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora:

1.    dr hab. Sylwia Chojnowska
2.    dr hab. Małgorzata Knaś
3.    dr n. o zdr. Joanna Zofia Chilińska

4/ przedstawiciele nauczycieli akademickich z grona wszystkich zatrudnionych w Uczelni nieposiadających stopnia naukowego doktora:
1.    mgr Iwona Wiesława Cwalina
2.    mgr Marzena Jadwiga Lewko
3.    mgr Wiesław Maleszewski

5/ przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
1.    mgr Agnieszka Kozikowska
2.    mgr Jolanta Święszkowska

6/ przedstawiciele studentów z poszczególnych Wydziałów:

1.    Paweł Dziemiński - Wydział Informatyki i Nauk o Żywności
2.    Natalia Chełstowska - Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
3.    Joanna Jastrzębska - Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
4.    Izabela Serafińska - Wydział Nauk o Zdrowiu

§ 2
1.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2.    Uchwała podlega niezwłocznej publikacji na stronie internetowej Uczelni w zakładce „Wybory” oraz na uczelnianej tablicy ogłoszeń.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej). Liczba głosujących członków Komisji: - 6; liczba głosów: „za” - 6; liczba głosów „przeciw” – 0; liczba głosów „wstrzymujących się” - 0.

Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSIiP w Łomży
prof. dr hab. J.M. Salachna

Załączniki:
  1.  Uchwała_UKW_Nr_19.pdf
Wytworzył:  Komisja Wyborcza

Dokument z dnia:2020-06-26

Opublikował: Sandra Chrostowska

Publikacja z dnia: 2020-06-26 14:07:12

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 59


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3