Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2018


Zarządzenie Nr 138 /2018 w sprawie: powołania Komisji ds. rozpatrzenia ofert złożonych przez podstawowe jednostki służby medycyny pracy na usługi profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Na podstawie § 35 ust. 3 i ust. 4  Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz art. 13 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. „O służbie medycyny pracy”, zarządzam co następuje:

§ 1
Powołuję Komisję ds. rozpatrzenia ofert złożonych przez podstawowe jednostki służby medycyny pracy na usługi profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami PWSIiP w Łomży, w składzie:
1. Przewodniczący Komisji – mgr inż. Artur Bałdowski
2. Członek Komisji – mgr Aldona Chojnowska – przedstawiciel pracowników, wskazany przez Komisję Międzyzakładową Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Nr 1695 w Łomży Koło w PWSIiP w Łomży Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”,
3. Członek Komisji – mgr Edyta Michalak – przedstawiciel pracowników wskazany przez Związek Zawodowy Pracowników PWSIiP w Łomży,
4. Członek Komisji – mgr Agnieszka Kozikowska,
5. Członek Komisji – mgr Beata Siekierska.

§ 2
Do zadań Komisji należeć będzie:
1) ocena pod względem formalnym i merytorycznym złożonych ofert,
2) sporządzenie protokołu z przebiegu pracy Komisji zawierającego listę rankingową ze wskazaniem dwóch ofert najkorzystniejszych z punktu widzenia interesów Uczelni,
3) przedłożenie Rektorowi  protokołu i listy rankingowej wybranych ofert.
                                                                          
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Rektor                                                                             
(-) dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP
 

Załączniki:
  1.  Zarz_Nr_138_18.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2018-12-05

Opublikował: Monika Dąbrowska

Publikacja z dnia: 2018-12-05 15:29:18

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 301


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3