Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2018


ZARZĄDZENIE Nr 137/18 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania z systemu poczty elektronicznej Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) oraz na podstawie § 35 ust. 8 pkt. 12 Statutu PWSIiP  i § 16 ust. 3 pkt. 5 Regulaminu Organizacyjnego PWSIiP w Łomży.

zarządza się, co następuje:

§1
Wprowadzam w PWSIiP w Łomży „ Regulamin korzystania z systemu poczty elektronicznej Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Traci moc Zarządzenie Nr 9/10 Kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie organizacji systemu poczty elektronicznej PWSIiP w Łomży.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Rektor                                                                               
(-) dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP
 

Załączniki:
  1.  Zarz_Nr_137_18.pdf
  2.  Zał do Zarz Nr 137_18.pdf
  3.  Zał Nr 1.pdf
  4.  Zał Nr _2.pdf
  5.  Zał Nr 3.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2018-12-03

Opublikował: Monika Dąbrowska

Publikacja z dnia: 2018-12-10 09:19:27

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 423


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3