Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2018


Zarządzenie Nr 144/18 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 129/18 z dnia 26.11.2018 r. w sprawie podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów w 2018 roku oraz ustalenia wysokości stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi w roku akademickim 2018/2019

Na podstawie art. 174 ust. 2, art. 184 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) w związku z art. 270 ust.1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r, poz. 1669)
oraz Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej
dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, w porozumieniu
z Samorządem Studenckim

zarządza się co następuje:

§ 1
W zarządzeniu Rektora nr 129/18 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów w 2018 roku oraz ustalenia wysokości stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi
w roku akademickim 2018/2019 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2  ust. 1 pkt.1 otrzymuje brzmienie:
„ kwota przeznaczona na remont Domu Studenta (DS ) w 2018 roku – 579 000,00 zł;”
2) § 2  ust. 3 otrzymuje brzmienie”
„Rezerwa na wypłatę stypendiów za styczeń 2019, ewentualne odwołania oraz wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy wynosi: 1 019 897,05 zł”

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodnicząca Samorządu Studenckiego
Magdalena Zach                                                                       Rektor
                                                                                                 dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP

 

Załączniki:
  1.  Zarz_Nr_144_18.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2018-12-14

Opublikował: Monika Dąbrowska

Publikacja z dnia: 2018-12-21 13:49:31

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 356


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3