Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Uchwały Senatu > rok 2017


Uchwała Nr 88/2017 w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Na podstawie  § 28 ust.2 Statutu PWSIiP, uchwala się co następuje:
 

§ 1
Zatwierdza się porządek obrad Senatu PWSIiP w Łomży w dniu 14.12.2017r., o następującej treści:
1.    Przyjęcie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu PWSIiP w Łomży z dnia 23.11.2017 r.
3.    Powołanie Komisji Skrutacyjnej do ustalenia wyników głosowania w sprawach personalnych.
4.    Przyjęcie sprawozdania z oceny wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia
w PWSIiP w Łomży w roku akademickim 2016/2017.
5.    Powołanie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich.
6.    Powołanie Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
7.    Zatwierdzenie wzoru dyplomu ukończenia studiów podyplomowych.
8.    Zatwierdzenie wzoru umowy zawieranej ze słuchaczem studiów podyplomowych.
9.    Wyrażenie zgody na uruchomienie studiów podyplomowych „Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego” na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych.
10.    Wyrażenie zgody na uruchomienie studiów podyplomowych „Zarządzanie kapitałem ludzkim” na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych
11.    Wyrażenie zgody na uruchomienie studiów podyplomowych „Edukacja dla bezpieczeństwa” na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych.
12.    Wyrażenie zgody na uruchomienie studiów podyplomowych „Kwalifikacje pedagogiczne” na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych.
13.    Wyrażenie zgody na uruchomienie studiów podyplomowych „Edukacja integracyjna i włączająca” na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych.
14.    Zatwierdzenie zmiany planu rzeczowo-finansowego na 2017 rok.
15.    Zatwierdzenie projektu planu rzeczowo-finansowego na rok 2018.
16.    Wyrażenie zgody na uruchomienie kursów dokształcających dla pielęgniarek  pn.:
"Bezpieczeństwo epidemiologiczne procedury kaniulacji naczyń i terapii infuzyjnej " oraz " Udział pielęgniarki w leczeniu ran"  na Wydziale Nauk o Zdrowiu
17.    Wyrażenie opinii w sprawie wniosku na przeprowadzenie akredytacji w Wydziale Nauk o Zdrowiu  na kierunku Pielęgniarstwo.  
18.    Sprawy różne.
 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym w stosunku głosów:

za 15
przeciw 0
wstrzymało się 0
                                                                      

Rektor                                                                                     
(-) dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP

Załączniki:
  1.  Uchwała_Nr_88_17.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2017-12-14

Opublikował: Monika Dąbrowska

Publikacja z dnia: 2018-01-11 15:12:29

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 435


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3