Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Uchwały Senatu > rok 2017


Uchwała Nr 94/2017 w sprawie: określenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w PWSIiP w Łomży

Na podstawie  § 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.02.2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom  studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu, uchwala się co następuje:

§ 1
Określa się wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji podyplomowych niewłączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Senatu PWSIiP w Łomży nr 54/2016 z dnia 08.07.2016 r.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym w stosunku głosów:
za 15
przeciw 0
wstrzymało się 0

Przewodniczący Senatu

Rektor                                                                                    
(-) dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP

Załączniki:
  1.  Uchwała_Nr_94_17.pdf
  2.  Zał. do Uchwały Senatu Nr_94(1).pdf
  3.  Zał.do Uchwały Senatu Nr 94(2).pdf
  4.  Zał.do Uchwały Senatu Nr_94(3).pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2017-12-14

Opublikował: Monika Dąbrowska

Publikacja z dnia: 2018-01-12 09:12:19

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 651


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3